کانکس حمام 35

کانکس حمام

جهان کانکس تولید کننده انواع کانکس هاس بهداشتی از جمله کانکس سرویس بهداشتی و کانکس های حمام می باشد.